fbpx

Miesiąc: kwiecień 2020

Złożenie PIT po 30 kwietnia ale w terminie do 31 maja 2020

Złożenie PIT po 30 kwietnia ale w terminie do 31 maja 2020

Zgodnie z przepisami tarczy 1.0 złożenia zeznania PIT po terminie ale do 31 maja 2020 jest równoznaczne ze złożeniem czynnego żalu (brak skutków karnoskarbowych). Jednakże w przepisach tych brak jest uregulowań w zakresie możliwości nie wpłacania odsetek za zwłokę w przypadku złożenia zeznania po terminie. Oznacza to, że podatnik składając zeznanie po terminie powinien wpłacić odsetki za…

Read More Read More

Tarcza antykryzysowa 2.0 obowiązuje już od 18.04.2020.

Tarcza antykryzysowa 2.0 obowiązuje już od 18.04.2020.

Najważniejsze regulacje: 1. Zwolnienia z 50% składek ZUS dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń od 10 do 49 osób.  Ponadto w przepisach przejściowych znalazł się przepis dający prawo do umorzenia już zapłaconych składek za marzec. 2. Zmiana wymogu określające, które firmy mają prawo do ulgi w ZUS. Dotychczas o możliwość zwolnienia ze składek za marzec, kwiecień i…

Read More Read More

Zwolnienie z podatku od nieruchomości lub odroczenie terminu zapłaty raty podatku od nieruchomości dla szczecińskich przedsiębiorców

Zwolnienie z podatku od nieruchomości lub odroczenie terminu zapłaty raty podatku od nieruchomości dla szczecińskich przedsiębiorców

Przedłuża się do 30 września 2020 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 30% w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-1. Przedsiębiorca zobowiązany jest przy ustalaniu płynności finansowej przyjąć dane finansowe z dowolnego miesiąca z okresu…

Read More Read More

Zwolnienie ZUS a podatek dochodowy

Zwolnienie ZUS a podatek dochodowy

Jak wynika z art. 31 zx specustawy przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co ciekawe podobnej regulacji ustawa nie zawiera w zakresie osób prawnych, zatem oznacza to, iż w tym przypadku przychody ze zwolnienia z opłacenia składek, generują obowiązek…

Read More Read More

Odliczenie darowizn związanych z COVID-19

Odliczenie darowizn związanych z COVID-19

 Podatnik osoba fizyczna i osoba prawna)  może odliczyć od dochodu  darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. Darowizny podlegają odliczeniu pod warunkiem, że zostały przekazane: 1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;  2) Agencji…

Read More Read More

Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej ZUS

Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej ZUS

Za okres od 01.01.2020 roku do upływu 30 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego nie będzie pobierana opłata prolongacyjna z tytułu: 1) złożenia wniosku o rozłożenie na raty ZUS; 2)złożenia wniosku o odroczenia płatności ZUS.  Źródło: art. 15 zb ustawy o zmianie ustawy o COVID-19.

Zwolnienie z ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020

Zwolnienie z ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020

Przedsiębiorcy, którzy na dzień 29.02.2020 roku zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych zwalnia się z ZUS (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy ,FGŚP itp.). Zwolnienie dotyczy okresu od 01.03.2020 do 31.05.2020 roku, pod warunkiem, że przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed 01.02.2020 roku. „Wniosek RDZ„ o zwolnienie z ZUS należy złożyć w…

Read More Read More

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.  W okresie wstrzymania postępowania egzekucyjnego będą mogły być dokonywane wypłaty z zajętego rachunku bankowego. Źródło: art. 15zzk – ustawa o zmianie ustawy o COVID-19

Czynny żal – nowa forma

Czynny żal – nowa forma

Dotychczas czynny żal składany w formie elektronicznej nie był skuteczny.  w ramach COVID-19 Ustawodawca zmienił przepisy wskazując, że czynny żal będzie skuteczny gdy zostanie złożony w formie: 1) papierowej; 2)  elektronicznej (z podpisem elektronicznym); 3) ustnie do protokołu. Wyżej wskazana zasada będzie miała zastosowanie również po zakończeniu stanu epidemii. Opracował: Mariusz Nowak  Doradca podatkowy Nr…

Read More Read More