fbpx

aktualności

Zmiany w dokumentacji cen transferowych w Nowym Ładzie

  1. Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
  2. Wprowadzono zwolnienie z CT dla zakładów zagranicznych polskich przedsiębiorców.
  3. Wprowadzono zwolnienie dla refaktur kosztów bez marży o ile nie powstała wartość dodana, rozliczenie nie jest związane z jakąś transakcją kontrolowaną i nie dotyczy to raju podatkowego.
  4. Zwolniono mikro i małe przedsiębiorstwa z obowiązku posiadania analizy porównywalności.
  5. Zmiana w sprawie TPR-C: – składają naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika, w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną według wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
  6. Dokumentacje cen transferowych będą musiały być podpisane przez kierownika jednostki. Wyznaczenie osoby wchodzącej w skład organu wieloosobowego do podpisywania informacji o cenach transferowych nie zwalnia pozostałych osób wchodzących w skład tego organu z odpowiedzialności za niezłożenie tej informacji
 
Opracował: Michał Piechocki – Specjalista od cen transferowych Goldenstein
Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Subskrypcja:

Loading