fbpx

aktualności

WIS – czyli jak urząd potwierdzi stawkę VAT dla towarów i usług

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Podatnicy wprawdzie od listopada 2019 r. mogą występować z wnioskami o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej, zwanej dalej WIS, jednak wiążąca dla organów podatkowych będzie ona od 1 kwietnia 2020 r.

Celem wprowadzenia WIS jest zagwarantowanie funkcji ochronnej podatnikom w zakresie uzyskania wiążącej prawnie decyzji identyfikującej stawkę VAT na dany towar lub usługę.

Decyzja WIS wydawana jest – zgodnie z art. 42a ustawy o VAT – na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:
1) opis towaru albo usługi;
2) klasyfikację towaru według Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną do określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi;
3) stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Przedsiębiorca chcący uzyskać wiążącą informację stawkową do złożonego wniosku ma możliwość dołączyć dokumenty, które przyczynią się do właściwej klasyfikacji, np. fotografie, plany, instrukcje, receptury, atesty, informacje od producenta.

W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wymagać będzie przeprowadzenia badania lub analizy, wnioskodawca będzie musiał pokryć koszt tych badań. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uiści zapłaty na rzecz dodatkowych opłat jego wniosek pozostanie bez rozpatrzenia (nie uzyska odpowiedzi w zakresie złożonego zapytania).

Opłata za wniosek wynosi 40 zł, z punktu widzenia przedsiębiorcy to niewielka kwota za wydanie decyzji określającej prawidłową stawkę VAT dla świadczonej przez niego usługi lub sprzedawanego towaru. W przypadku zapytań złożonych opłata stanowi iloczyn kwoty 40 zł i liczby towarów i usług składających się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Decyzję powinien podatnik VAT uzyskać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Podkreślić należy, iż złożyć wniosek może jedynie podatnik posiadający numer identyfikacji podatkowej oraz podmiot zamawiający w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym, ale także podmiot, który zamierza dopiero dokonywać dostaw lub świadczenia usług.

Wydane WIS po usunięciu danych identyfikujących podatnika, zamawiającego i inne podmioty wskazane we wniosku umieszczane będą bez zbędnej zwłoki, w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej, tożsamo jak interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego, stanowiąc bazę informacji o prawidłowej stawce podatku VAT dla danej usługi lub towaru. Ponadto Szef Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu będzie mógł zmienić albo uchylić wydaną WIS, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość. Wydane decyzje WIS dostępne będą pod adresem: https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka

Jeżeli planujesz złożyć wniosek o wydanie WIS użyj dedykowanego formularza WIS-W (1).

Subskrypcja:

Loading