fbpx

aktualności

Ustawa o zatorach płatniczych w gospodarce

Zgodnie z art. 7 ust. 2a ustawy o zatorach płatniczych „Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, jeżeli dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty za towary lub usługi jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca. W przypadku gdy strony ustalą harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach, termin ten stosuje się do zapłaty każdej części świadczenia pieniężnego.

 

Zgodnie natomiast z ustępem 3. Jeżeli termin zapłaty został określony w umowie niezgodnie z ust. 2 albo ust. 2a, wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, przysługują odsetki, o których mowa w ust. 1.

 

Zatem uznać należy, iż 60 dni jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, którego niezachowanie skutkuje powstaniem roszczenia o odsetki po jego przekroczeniu. Termin ten zgodnie z zacytowanym przepisem liczony jest od doręczenia faktury, rachunku.

 

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Subskrypcja:

Loading