fbpx

aktualności

Szkolenie Zmiany VAT, CIT i PIT w 2020/2021 z uwzględnieniem podatku u źródła oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych

Witam serdecznie

Zapraszam Państwa na kompleksowe szkolenie online w zakresie:

Zmiany VAT, CIT i PIT w 2020/2021 z uwzględnieniem podatku u źródła oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych

 Szkolenie ma charakter elastyczny, w zależności od kierunków wyznaczonych przez uczestników.

Szkolenia ma praktyczny charakter na przykładach

Uwaga:

 Po szkoleniu uczestnicy mogą zadawać pytania związane z tematem szkolenia.

Termin szkolenia: 27.01.2021 roku

Koszt szkolenia: 250 złotych netto (w tej cenie dostęp do 2 osób w każdej firmie)

Połącznie: Microsoft Teams

Czas szkolenia: 9:00- 15:30

Miejsce szkolenia: Przy komputerze

Prowadzący szkolenie Mariusz Nowak – Doradca podatkowy

program:

I.     Zmiany w VAT 2021 – Slim VAT:

1.    Zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

2.    Nowe zasady dotyczące korygowania podatku naliczonego.

3.    Nowe regulacje dotyczące rozliczania korekt in plus.

4.    Wydłużenie terminu na odliczenie VAT.

5.    Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości.

6.    Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.

7.    Nowe zasady przeliczania kursów walut.

8.    Nowe zasady rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów.

9.    Zmiany dotyczące podzielonej płatności (potrącenia, kursy walut obcych).

10.        Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to kolejny obszar zmian w stosowaniu przepisów w zakresie:

a)    WDT i WNT,

b)    eksportu i importu towarów,

c)    eksportu i importu usług.

II.  Zmiany CIT/PIT 2021

  1. Podwyższenie limitu przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT.
  2. Zaostrzenie zasad amortyzacji podatkowej.
  3. Wykreślenie sformułowania „prawnie i faktycznie” z definicji rzeczywistego właściciela;
  4. Opodatkowanie spółki komandytowej (jawnej) i jej udziałowców w CIT i PIT
  5. Ograniczenie możliwości obniżania/podwyższania stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych 
  6. Opodatkowanie spółek nieruchomościowych
  7. Wprowadzenie obowiązku corocznego sporządzania i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji polityki podatkowej 
  8. Opodatkowanie wydania majątku rzeczowego w przypadku likwidacji spółek. 

 

III.                 Zmiany w VAT W 2020 

1.    Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych,

2.    Zmiany dotyczące rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych od 1 stycznia 2020 r. (tzw. quick fixes):

3.    Nowe unijne regulacje dotyczące dokumentowania WDT;

4.    Nowe unijne zasady dokumentowania wywozu towaru,

5.    zasady unijne a zasady krajowe – jak dokumentować WDT w 2020 r.

6.    Zaostrzenie przepisów krajowych dotyczących numeru VAT UE i identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, a także zasad składania informacji podsumowującej VAT-UE;

7.    Zowe zasady rozliczania wewnątrzunijnych transakcji łańcuchowych.

a)    pojęcie transakcji łańcuchowych,

b)    rola pośrednika – organizatora transportu,

8.    Znaczenie reguł INCOTERMS dla rozliczenia transakcji łańcuchowych.

9.    Dostawa ruchoma i nieruchoma.

III. Omówienie nowej konstrukcji JPK od października 2020 (JPK_VAT   JPK_V7M oraz JPK_V7K)

V. Zmiany w CIT obowiązujące od 1.01.2020 roku

1.    Wprowadzenie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych od 1.1.2020r.:

a)    rodzaje transakcji objęte korektą,

b)    obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,

c)    korekta dochodu lub straty podatkowej,

d)    korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,

e)    jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),

f)      warunki zastosowania nowych przepisów,

g)    kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,

h)   transakcje między podmiotami powiązanymi,

i)      przepisy przejściowe.

j)      Skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT: 

k)    weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,

l)      skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników (korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych),

m)  uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia)

n)   przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,

o)    płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring)

p)    przepisy przejściowe.

2.    Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 1.1.2020 r.:

a)    nowy załącznik 15 (towary i usługi) obligujący do stosowania mechanizmu split payment,

b)    utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,

c)    płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),

d)    płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,

e)    kompensata, a potrącenie przy obowiązkowym split payment ¬– ryzyko podatkowe na gruncie CIT,

f)      przepisy przejściowe.

4. Podatek u źródła 2020. 

g)    istota podatku u źródła, omównienie zasad jego funkcjonowania od 2020 

h)   zasada weryfikacji kontrahenta zagranicznego w zakresie obniżonej stawki podatku u źródła

i)      planowane odroczenie do 30.06.2020 r. zasad pobierania podatku u źródła przy płatnościach przekraczających limit 2 mln zł. 

j)      reguły obliczania limitu płatności w trakcie roku 2020. 

k)    pozostałe zmiany.

 

Subskrypcja:

Loading