fbpx

aktualności

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Kolejną istotną zmianą związaną z nowelizacją ustaw podatkowych jest wprowadzenie obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości sprawozdań z realizacji strategii podatkowej. 

Kogo dotyczą przewidziany obowiązek?

– podmiotów, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro;

– podmiotów działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (niezależnie od wysokości przychodów grupy);

– spółek nieruchomościowych, w tym spółek nieruchomościowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej.

Co będzie obejmowało sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej?

Zgodnie z projektowanymi zmianami, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej będzie obejmowało, w szczególności:

1) opis podejścia do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie oraz dobrowolnych form współpracy z organami KAS;

2) opis podejścia do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacjach o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą;

3) informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi oraz planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań  podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu;

4) informacje o złożonych wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej;

5) informacje dotyczących dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Dodatkowo, w przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie będzie obejmowało informacje w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Jednocześnie w projektowanych zmianach przewidziana została możliwość odstąpienia od publikowania informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

 

W jaki sposób trzeba będzie ogłosić sprawozdanie?

Podatnicy obowiązani będą do zamieszczenia sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy (sporządzonego w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski), na swojej stronie internetowej w terminie do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu na złożenie zeznania. Przy czym, w przypadku gdy podatnik nie posiada własnej strony internetowej będzie obowiązany do udostępnienia sprawozdania na stronie internetowej podmiotu powiązanego.

Czy to wszystkie obowiązki?

W powyższym terminie podatnik obowiązany również będzie do przekazania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, informację o adresie strony internetowej, na której opublikowane zostanie sprawozdanie.

Jakie konsekwencje w przypadku niedopełnienia ww. obowiązków?

 W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł (w drodze decyzji) nałożyć karę pieniężną  do 1 000 000 zł.

 

Opracowanie: Specjalista ds. podatkowych.

Subskrypcja:

Loading