fbpx

aktualności

Sprawozdanie finansowe – czas na podpisanie przez Zarząd upływa 31 marca 2020 r.

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa
Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

To już kolejny rok, gdy podmioty zobligowane są do sporządzenia sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W myśl art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Wprawdzie przepisy wprost nie nakazują by sprawozdanie finansowego zostało podpisane w terminie ich sporządzenia (tj. do 3 miesiąca od dnia bilansowego), jednak Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, iż koniecznym jest by do 31 marca 2020 r. sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg oraz kierownika jednostki (wszystkich członków zarządu).

Dla większości podmiotów rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym powoduje, iż termin sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego przez Zarząd jednostki upływa 31 marca 2020 r. Jedną z najczęstszych przyczyn dotyczących uchybienia ww. terminowi dotyczy braku podpisu kwalifikowalnego lub profilu ePUAP.

Patrycja Mikuła
doradca podatkowy
Goldenstein sp. z o.o. spółka doradztwa podatkowego

Subskrypcja:

Loading