fbpx

aktualności

Rozliczenie bezgotówkowe faktur objętych mechanizmem podzielonej płatności

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT istnieje tylko jedna możliwa forma rozliczenia bezgotówkowego płatności MPP.

Wynika ona z art. 108a ust. 1d ustawy o VAT w związku z art. 498 ustawy kodeks cywilny.

Zgodnie ze wskazanymi regulacjami kwotę brutto możemy rozliczyć w formie kompensaty, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, a każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, i obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym, oraz wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

Spełnienie powyższych warunków (dokonanie tzw. kompensaty ustawowej) skutkuje tym, iż mechanizmu podzielonej płatności nie trzeba stosować do faktur dokumentujących dostawę towarów i usług z załącznika nr 15 na kwotę przewyższającą 15.000 zł.

Analogicznie stosowanie kompensaty innej niż ustawowa (umowna) nie zwalnia z obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Przy kompensatach umownych kwoty netto mogą być potrącane jednak kwoty podatku VAT powinny być zapłacone na rachunek VAT.

UWAGA:

W przypadku dokonania kompensaty innej niż ustawowa mogą wystąpić skutki  przewidziane przepisami kodeksie karnym skarbowy oraz dodatkowe zobowiązanie podatkowe VAT w wysokości 30%

Opracowała: Joanna Domańska 

Goldenstein Sp. z o.o.

Subskrypcja:

Loading