fbpx

aktualności

PRZEDŁUŻENIE ZWROTU VAT

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

PRZEDŁUŻENIE ZWROTU VAT –JAKIE OBOWIĄZKI CIĄŻĄ NA ORGANIE PODATKOWYM?

 

Organy podatkowe coraz częściej korzystają z możliwości przedłużenia terminu zwrotu VAT argumentując swoje stanowisko koniecznością jego dalszej weryfikacji.

Pomimo, że winny one działać w sprawach wnikliwie i szybko w praktyce postępowania w tym zakresie ciągną się latami – co dla wielu przedsiębiorców oznacza utratę płynności finansowej, a nawet zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Czy organ podatkowy może przedłużać termin zwrotu podatku w nieskończoność?

Zgodnie z ukształtowaną liną orzeczniczą termin zwrotu VAT może zostać skutecznie przedłużony jedynie w postanowieniu, które zostało doręczone podatnikowi przed upływem terminu zwrotu. Powyższe oznacza, że w sytuacji, gdy organ podatkowy nie doręczy w tym terminie postanowienia – jest obowiązany do dokonania zwrotu wykazanej przez podatnika kwoty.

Jako pozytywne należy określić najnowsze orzecznictwo, zgodnie z którym odroczenie zwrotu VAT powinno być należycie i wyczerpująco uzasadnione, tak by nie było wątpliwości, że w danej sprawie rzeczywiście istnieje konieczność dokonania dodatkowej weryfikacji zasadności zwrotu różnicy podatku.

W konsekwencji dopuszczalność przedłużenia terminu zwrotu podatku nie może być odczytywana jako blankietowe, prewencyjne upoważnienie do opóźniania realizacji praw podatnika. Tym samym organy podatkowe, wykazując przesłanki przedłużenia terminu zwrotu, powinny nie tylko wskazać na potrzebę zbadania określonych okoliczności (określając jakie czynności w tym celu zostaną lub zostały podjęte), ale także wyjaśnić źródło zaistniałych wątpliwości.

Najnowsza linia orzecznicza jest niewątpliwie korzystna dla przedsiębiorców. Przede wszystkim potwierdza ona, że organy podatkowe są obowiązane do wskazania skonkretyzowanych zamiarów w celu wyjaśnienia wątpliwości w zakresie zwrotu VAT.

 Konieczność przedstawienia takich informacji  już na tym etapie umożliwi podatnikom podjęcie odpowiednich działań i przyjęcie najwłaściwszej strategii procesowej. Ponadto obowiązek wskazywania przez organ zarówno wątpliwości jak i sposobu ich usunięcia pozwoli na ograniczenie sytuacji, w których czynności weryfikacyjne prowadzone są latami, a organy podatkowe podejmują de facto jedynie blankietowe czynności w celu nieuzasadnionego przedłużenia kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, czy postępowania podatkowego. 

 

Organ podatkowy wstrzymał Państwu zwrot podatku VAT, bądź z nieuzasadnionych przyczyn przedłuża kolejny raz? 

Serdecznie zapraszam do kontaktu! Zespół kancelarii dokona wnikliwej analizy Państwa sytuacji oraz przedstawi możliwe rozwiązania.

 

Mariusz Nowak

Doradca podatkowy

Subskrypcja:

Loading