fbpx

aktualności

Problemy przedsiębiorców z powodu pandemii – możliwe ulgi i odroczenia

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa
Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Przedsiębiorcy odczuwający skutki kryzysu związanego z rozpowszechnianiem koronawirusa mogą skorzystać z dostępnych środków, prawnie dozwolonych, pozwalających na zmniejszenie negatywnych skutków odczuwalnych dla jednostki.

Odroczenie terminu składek ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorcom, którzy z powodu koronawirusa mają problem z zapłatą składek umożliwił skorzystanie z uproszczonej formy pomocy polegającej na odroczeniu o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.  W stosunku do przedsiębiorców, którzy posiadają zawarte z ZUS umowy o rozłożenie na raty bądź odroczenia terminu płatności ZUS zawiesi na 3 miesiące realizację umowę, zgodnie z którą termin płatności rat bądź składek przypada w okresie od lutego do kwietnia 2020 r.

Przedsiębiorcy, którzy nie dokonali zapłaty składek za luty przy odroczeniu składek zobowiązani będą w czerwcu uiścić składkę za luty i czerwiec, co oznacza iż w lipcu i sierpniu również będą zobowiązani do zapłaty ZUS za dwa miesiące.

Skorzystanie z możliwości odroczenia składek ZUS wymaga złożenia wniosku przez przedsiębiorcę. Wnioski dostępne są: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/2545842

Do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe za rok 2018 lub 2019 oraz wskazać jak pandemia wpłynęła na sytuację finansową przedsiębiorstwa i brak możliwości opłacenia składek w terminie. Przyznana ulga stanowi pomoc de minimis.

Wniosek można przesłać za pośrednictwem portalu elektronicznego ZUS PUE, wysłać pocztą lub pozostawić w skrzynce dostępnej w placówce ZUS.

Wniosek o odroczenie terminu deklaracji

Terminowe składanie deklaracji podatkowych należy do podstawowych obowiązków podatników. W praktyce zdarza się jednak, że podatnik nie ma możliwości wywiązania się z tego obowiązków. Podatnik, który nie ma możliwości złożenia zeznania podatkowego w ustawowym terminie, może przed jego upływem zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o jego odroczenie. godnie z art. 48 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może odroczyć termin na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Podatnik musi wykzać wystąpienie okoliczności od niego niezależnych.

Uwaga!

  1. Nie można zwrócić się z wnioskiem o odroczenie terminu złożenia deklaracji, w sytuacji gdy termin ten już upłynął.
  2. Odroczenie terminu ma charakter uznaniowy, organ podatkowy nie musi podzielić naszych argumentów i  dokonać zmiany terminu do złożenia deklaracji.

Skoro zatem wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie prawa polskiego są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości opodatkowania), to dopuszczalny jest brak zgody na odroczenie terminu do złożenia deklaracji podatkowej VAT-7 i w konsekwencji brak zgody na odroczenie terminu płatności podatku VAT (stanowisko takie prezentował m.in. NSA w wyroku z dnia 7 czerwca 2002 r., sygn. akt I SA/Ka 789/01).

Ulga na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub kierując się interesem publicznym organ podatkowy może udzielić ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Możliwe formy, które może przyjąć ulga:

1.           odroczenie terminu płatności podatku;

2.           rozłożenie zapłaty podatku na raty;

3.           odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;

4.           umorzenie  całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Warunkiem otrzymania ulgi, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, jest złożenie wniosku o  udzielenie pomocy publicznej z wykazaniem ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, w szczególności poprzez wskazanie obecnej sytuacji podatnika

Ograniczenie poboru zaliczek

Podatnik ma prawo do skorzystania z ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i prawnych, jeżeli uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego za dany rok podatkowy. Takie uprawnienie wynika z art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej. W celu ograniczenia poboru zaliczek konieczne jest złożenie umotywowanego wniosku we właściwym urzędzie skarbowym.

Jeżeli potrzebujesz porady lub pomocy w skorzystaniu z dostępnych dla przedsiębiorców środków przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii napisz na adres: m.nowak@goldenstein.com.pl

Patrycja Mikuła

doradca podatkowy nr 13151

Goldenstein sp. z o.o. spółka doradztwa podatkowego

Subskrypcja:

Loading