fbpx

aktualności

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa
Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Od 01.01.2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Oświadczenie unormowane jest w następujących przepisach podatkowych:  

– art. 11m ustawy o CIT;

– art. 23y ustawy o PIT.

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych należy składać w formie elektronicznej na adres skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Nie jest natomiast dopuszczalne składanie oświadczenia w formie papierowej, jak miało to miejsce w poprzednim stanie prawnym.

Podmiot zobowiązany powinien zawrzeć w składanym oświadczeniu:

– pełną nazwę / imię i nazwisko – dla oświadczeń składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,

– numer NIP, a w przypadku jego braku – inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,

– pełny adres siedziby lub zarządu, a w przypadku osób fizycznych – adres zamieszkania,

– wskazanie funkcji pełnionej w podmiocie przez każdą z osób podpisujących oświadczenie.

Przykładowy wzór dla oświadczenia składanego na podstawie art. 11m ustawy o CIT / art. 23y ustawy o PIT):

„Stosownie do art. 11m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych / art. 23y ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczam, że:

– lokalna dokumentacja cen transferowych za rok obrotowy ………. została sporządzona;

– ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane [dla podmiotów powiązanych obowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 11k ustawy o CIT / art. 23w ustawy o PIT]. 

– ceny transferowe w zakresie należności i umów wskazanych w art. 11o ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych / w art. 23za ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. [dla podatników, o których mowa w art. 11o ust. 1 ustawy o CIT / w art. 23za ust. 1 ustawy o PIT]”

Przepisy do końca 2018

W poprzednim stanie prawnym nie było obowiązku ujmowania tej informacji w oświadczeniu.

Zobowiązani podatnicy składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

 

Opracował:

Szymon Polak

Goldenstein Sp. z o.o. 

Subskrypcja:

Loading