Kilka Słów O świadczeniu Pracy W Trakcie COVID-19 (koronawirus) - Goldenstein Szczecin Goldenstein Szczecin, COVID-19, Goldenstein Sp Z O.o., Koronawirus, Mariusz Nowak Doradca Podatkowy, Świadczenie Pracy

Goldenstein Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin tel. +48507123807

Kilka słów o świadczeniu pracy w trakcie COVID-19 (koronawirus)

Kilka słów o świadczeniu pracy w trakcie COVID-19 (koronawirus)

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Kodeks pracy stanowi, że pracownik może odmówić świadczenia pracy tylko w przypadku, gdy praca ta miałaby odbywać się w warunkach sprzecznych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, stwarzających bezpośrednie tj. realne zagrożenie dla zdrowia lub życia W sytuacji  kiedy możliwe jest stwierdzenie, że zarażenie COVID-19 przez pracownika w trakcie wykonywania obowiązków służbowych jest realne, pracownik ma prawo odmówić  ich wykonania:

Art. 210. § 1. KP: W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa 
i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. 

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na www.pip.gov.pl nieświadczenie pracy w trakcie epidemii (np. w skutek zamknięcia sklepów) należy kwalifikować jako przyczynę leżącą po stronie pracodawcy, uprawniającą do wypłaty wynagrodzenia za przestój pracownika:

 „W przypadku, gdy pracodawca będzie musiał zamknąć swój zakład pracy albo jego część, bądź gdy nie ma możliwości polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej zastosowanie znajdzie art. 81 § 1 Kodeksu pracy. 

Z przepisu tego wynika, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy przysługuje wynagrodzenie:

– wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną,
– jeżeli ww. składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania pracownikowi przysługuje 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Należy bowiem uznać, że konieczność zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19 będzie przyczyną dotyczącą pracodawcy – mimo, że będzie to przyczyna niezawiniona przez pracodawcę (podobnie jak odcięcie prądu w mieście w tym również w zakładzie pracy co uniemożliwia pracę, powódź która zalała zakład pracy itp.)”

Dział Kadr i Płac
 Goldenstein sp. z o.o. 

Sending
User Review
5 (1 vote)