fbpx

aktualności

JPK-VAT OD 01.10.2020

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Poniżej struktura schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K:

Elementy:

Naglowek, 

Podmiot1,

Deklaracja,

Ewidencja.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA MF DOTYCZĄCE FORMATU PÓL W NOWYCH PLIKACH JPK_V7 

1. Formatem pliku jest XML.

2. Pola w pliku XML przyjmują następujący charakter:

‒ obowiązkowe – zapisy muszą być za każdym razem, a w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wymaganych danych (np. NrKontrahenta, NazwaKontrahenta), należy wpisać „BRAK”,

opcjonalne – zapisów dokonuje się wyłącznie w przypadku wystąpienia wymaganych danych, a w pozostałych przypadkach pole pozostaje puste,

fakultatywne – zapisów dokonuje się dobrowolnie; w przypadku braku zapisu (np. numer telefonu kontaktowego) pole pozostaje niewypełnione.

3. Pola znakowe są polami alfanumerycznymi. Dopuszczalne jest stosowanie małych i dużych liter oraz cyfr. Maksymalna liczba znaków wynosi co do zasady 256. (na przykład nr faktury)

4. Polskie znaki muszą być wpisywane przy użyciu odpowiedniego kodowania (UTF-8). Dopuszczalne jest stosowanie znaków specjalnych, takich jak np. „/”, „–”, „+”.

5. Pola dotyczące kwot (numeryczne) służą do podania wartości liczbowej. Wartość należy wpisać ciągiem cyfr, nie można używać separatorów dla tysięcy (np. spacji). Jako separator miejsc dziesiętnych można używać wyłącznie kropki („.”).

6. Kwoty, w części dotyczącej ewidencji, podawane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – o ile występują (np. 12345.56).

7. Kwoty w części dotyczącej deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, zgodnie z art. 63 par. 1 ordynacji podatkowej.

8. Wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus („–”).

9. Daty podawane są w formacie RRRR-MM-DD (np. 2020-08-31).

10. Wymóg podania daty i czasu dotyczy tylko jednego pola. Jest to pole opisujące datę i czas wytworzenia pliku. Datę i czas podaje się w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS (np. 2018-02-24T09:30:47Z; gdzie T oznacza „Time”). Przy podawaniu czasu uniwersalnego (UTC) na końcu należy dodać literę „Z” (ZULU).

11. Numery identyfikacji podatkowej ujęte w ewidencji należy zapisywać jako ciąg kolejno po sobie następujących cyfr lub liter, bez spacji i innych znaków rozdzielających oraz poprzez wyodrębnienie literowego kodu kraju do osobnego pola przeznaczonego na ten kod. ©℗

Źródło: Broszura informacyjna dot. struktury JPK_VAT z deklaracją opublikowana na stronie Podatki.gov.pl. MF opisało w niej szczegółowe, techniczne zasady wypełniania nowych struktur jednolitych plików kontrolnych.

 

W razie pytań pozostaje do dyspozycji.

Mariusz Nowak 

Subskrypcja:

Loading