fbpx

aktualności

Jakie wydatki mogą być kosztem w działalności gospodarczej osoby fizycznej?

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa
Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Prowadzenie małego biznesu oznacza, iż na podatniku spoczywa obowiązek terminowego uiszczania podatku dochodowego. 

W przypadku, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą wybrała opodatkowanie według zasad ogólnych lub podatkiem liniowym ma możliwość wpływania na wysokość podatku do zapłaty poprzez ujmowanie w kosztach firmy wydatków z nią związanych.

Wśród typowych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wymienić można wydatki na: biuro, narzędzia firmowe, tusz do firmowej drukarki, opłaty bankowe.

Uwaga! Do wydatków firmowych nie można zaliczyć wydatków o charakterze reprezentacyjnym czy osobistym.

Koszty działalności prowadzonej w domu
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w domu, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć część wydatków powiązanych z prowadzeniem firmy. Nie można ująć wszystkich opłat związanych z miejscem zamieszkania. Zwykle udział kosztów przypadających na firmę określa się według współczynnika. Najczęściej stosowany jest udział powierzchni mieszkania wykorzystywanej dla potrzeb firmy względem powierzchni całego mieszkania. W taki sposób określa się wysokość kosztów firmy związanej z czynszem, prądem czy gazem.

Telefon domowy
W odniesieniu do korzystania z prywatnego telefonu komórkowego do celów prowadzenia działalności gospodarczej, odliczone mogą być koszty tych rozmów, które dotyczyły spraw firmowych. Z tego też względu wykorzystanie w prowadzonej działalności gospodarczej telefonu prywatnego, zarówno stacjonarnego, jak i komórkowego, wymaga dokonania podziału rozmów na te o charakterze prywatnym i te o charakterze służbowym. 


Na wydatki podlegające zaliczeniu w ciężar kosztów przedsiębiorca sporządza dowód wewnętrzny. Podstawę jego sporządzenia stanowi faktura dotycząca należności za przeprowadzone rozmowy telefoniczne w danym okresie oraz billing z zaznaczonymi rozmowami służbowymi.
Abonament telefoniczny nie będzie stanowił kosztu prowadzenia własnego biznesu w przypadku, gdy dotyczy on telefonu prywatnego. Organy podatkowe stoją bowiem na stanowisku, iż do poniesienia tego wydatku podatnik i tak były zobligowany.

Samochód i wydatki eksploatacyjne
Możliwość zaliczania w koszty samochodu uzależniona jest od tego czy samochód będzie przyjęty do majątku firmy (będzie stanowił środek trwały) czy też będzie stanowił własność podatnika wykorzystywaną dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej. Przyjęcie samochodu do składników majątku firmowego powoduje, iż kosztem podatkowym są miesięczne odpisy amortyzacyjne (w uproszczeniu wartość rynkową samochodu należy podzielić przez 60 miesięcy, a gdy samochód jest używany przez 30 miesięcy, wartość samochodu nie może przekroczyć 150 000 zł). 

Wydatki na paliwo i eksploatację są kosztem w 75% wartości – chyba że pojazd wykorzystywany jest wyłącznie dla celów firmowych. 

W przypadku wykorzystywania samochodu prywatnego na potrzeby działalności gospodarczej wydatki na paliwo i eksploatację samochodu będą kosztem w wysokości 20% udokumentowanych wydatków.

Niniejszy Post dotyczy wyłącznie rozliczenia PIT.

Patrycja Mikuła
doradca podatkowy
Goldenstein sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego

Subskrypcja:

Loading