fbpx

aktualności

Interpretacja ogólna z dnia 15.02.2021 r. PT9.8101.3.2020 kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych

Interpretacja dotyczy prawidłowego kwalifikowania dla VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych, realizowanych w modelu trójstronnym. Zgodnie z interpretacją jeśli w ramach występujących w obrocie schematów korzystania z kart paliwowych, w których uczestniczą trzy podmioty:

– jeden z podmiotów (np. leasingodawca, spółka dominująca) udostępnia (przekazuje) kontrahentowi karty paliwowe, których nie jest emitentem;
– drugi podmiot – kontrahent ten (np. leasingobiorca, spółka zależna) za pomocą ww. kart dokonuje zakupu towaru od trzeciego podmiotu – dostawcy prowadzącego stację paliw (np. spółki paliwowej).

W takiej sytuacji transakcja udostępniania kart paliwowych powinna być zakwalifikowana jako świadczenie usług, jeżeli w danym przypadku doszło do łącznego spełnienia poniższych przesłanek:
– nabycie paliwa przez odbiorcę (posiadacza karty) następowało bezpośrednio od dostawców prowadzących stacje paliw;
– wyłącznie odbiorca decydował o sposobach nabycia paliwa (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości paliwa, momencie zakupu i sposobie wykorzystania paliwa;
odbiorca (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) ponosił całość kosztów związanych z nabyciem paliwa;
– rola podmiotu pośredniczącego ograniczała się do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego (karty paliwowej) pozwalającego nabyć towar.

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Subskrypcja:

Loading