fbpx

aktualności

Główne powody odmowy rejestracji i wykreślenia podatnika VAT- skutki Biała Lista

Rejestracja dla celów VAT nie jest już kwestią złożenia w organie podatkowym formularza VAT-R. Fiskus coraz ostrożniej dokonuje rejestracji podatników VAT.

Zgodnie bowiem z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”.

W praktyce weryfikacja oznacza analizę złożonego VAT-R, weryfikację prawa do lokalu, a także oględziny w miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Działania te dążą do zmniejszenia ilości podmiotów, które dokonują formalnej rejestracji dla potrzeb podatkowych  VAT.

Najczęstszą z przyczyn odmowy rejestracji jest brak kontaktu z podatnikiem lub wskazanie nieprawdziwych danych w zgłoszeniu rejestracyjnym. Zdarzają się sytuacje, gdy organy podatkowe wciąż nie dostrzegają zmieniających się realiów prowadzenia działalności gospodarczej i kwestionują prawo do rejestracji podatnika, który działa w terenie lub pracuje bezpośrednio u klienta. 

Wykreślenie z rejestru VAT

Organ podatkowy może dokonać wykreślenia podatnika VAT bez zawiadomienia o tym fakcie. Możliwość taką posiada wobec podatników, którzy nie istnieją lub których dane w zgłoszeniach rejestracyjnych okażą się niezgodne z prawdą. Wykreśleni mogą być również podatnicy, gdzie mimo podjętych prób, brak było możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem. Podatnicy składający deklaracje „zerowe” lub nie składający deklaracji również muszą zwracać bacznie uwagę na okres, w którym nie świadczą usług lub sprzedaży towarów. 

Wystawcy pustych faktur, tj. niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych również podlegają wykreśleniu z urzędu.

UWAGA

Podmiot wyrejestrowany z rejestru VAT będzie widniał na białej liście przez okres pięciu lat. Wobec czego może to dyskredytować go na rynku, nawet gdy zostanie ponownie przywrócony.

Patrycja Mikuła
doradca podatkowy

Subskrypcja:

Loading